Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isa sa pinakamahahalagang instrumento para mawakasan ang pandemyang dulot ng COVID-19. Patas na magbabahagi ang Estado ng ligtas at mabisang bakuna laban sa COVID-19 sa lahat ng may gusto nito sa 58 county ng California.

Mapa ng California na may text na Bakunahan ang 58 - Sama-sama, mawawakasan natin ang pandemya.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuSa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Narito na ang mga bakuna laban sa COVID-19

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuMay inilabas ang Pangasiwaan para sa Pagkain at Gamot (Food and Drug Administration, FDA) ng Estados Unidos (United States, U.S.) na . Posibleng mas marami pang bakuna ang bigyan ng awtorisasyon sa unang bahagi ng susunod na taon.

Matuto pa tungkol sa ng FDA at manood ng .

Pangunahing priyoridad ang kaligtasan ng bakuna

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuAng mga bakuna laban sa COVID-19 na awtorisado ng FDA ay masusing sinuri sa mga klinikal na pagsubok.

Tinitiyak ng sistema sa kaligtasan ng bakuna ng U.S. na ligtas ang lahat ng bakuna, hangga't posible. Alamin kung paano kumikilos ang pederal na pamahalaan para .

Para matiyak na natutugunan ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga kinakailangan sa kaligtasan, bumuo ang California ng para makapagbigay ng mga rekomendasyon sa pamunuan ng California at magkaroon ng kumpiyansa ang publiko sa kaligtasan ng bakuna.

Natapos na ng Workgroup para sa Siyentipikong Pagsusuri ng Kaligtasan ang kanilang kasalukuyan at masusing pagsusuri sa proseso ng pederal, at nakumpirma na nitong ligtas at mabisa ang bakuna laban sa COVID-19.

Kailan ako puwedeng magpabakuna?

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuIpapamahagi at ibibigay ng California ang mga bakuna sa oras na maging available ang mga ito. Magiging transparent, maingat, at patas ang California sa pamamahagi nito ng bakuna.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuMagiging napakalimitado ng supply ng bakuna sa umpisa. Sa simula, ibibigay ang mga bakuna sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at residente ng pangmatagalang pangangalaga alinsunod sa .

Paano nagpapasya kaugnay ng bakuna

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuMay dalawang grupong nagtutulungan para matiyak na patas ang pamamahagi sa mga bakuna.

Workgroup sa Pag-draft ng Mga Alituntunin

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuIsang Workgroup sa Pag-draft ng Mga Alituntunin ang bumubuo ng gabay na partikular sa California para sa pagsasapriyoridad at pamamahagi ng mga bakuna kapag limitado ang mga supply.

Komite sa Pagpapayo Tungkol sa Bakuna ng Komunidad

Ang Komite sa Pagpapayo Tungkol sa Bakuna ng Komunidad ay nagbibigay ng input at feedback sa mga pagsisikap sa pagpaplano at paglutas ng mga hadlang sa patas na pagpapatupad at pagpapasya hinggil sa pagbabakuna.

Paano umeepekto ang mga bakuna laban sa COVID-19

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuTumutulong ang mga bakuna sa ating immune system na labanan ang mga impeksyon sa hinaharap. Poprotektahan tayo ng mga bakuna laban sa COVID-19 mula sa virus na nagdudulot ng COVID-19 nang hindi nagkakaroon ng karamdaman.

Kadalasan, inaabot nang ilang linggo pagkatapos ng huling dosis sa isang serye bago ganap na maprotektahan. Kung minsan, ang pagpapabakuna ay puwedeng magdulot ng hindi mataas na lagnat o mga sintomas na katulad sa trangkaso, pero hindi mapanganib ang mga ito.

Mga benepisyo ng pagpapabakuna

Ginawa ang mga bakuna laban sa COVID-19 para hindi ka magkaroon ng COVID-19 at hindi ka makahawa ng ibang tao. Hindi pa natutukoy ang kakayahan ng mga bakuna laban sa COVID-19 na protektahan tayo mula sa panghahawa ng virus sa ibang tao, pero masusi itong pinag-aaralan.

Pagsagot ng mga maling paniniwala tungkol sa pagpapabakuna

Hindi ka magkakaroon ng COVID-19 mula sa mga bakuna laban sa COVID-19

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuHindi nakakapagdulot ng COVID-19 ang bakuna para sa COVID-19. Layunin ng mga bakuna  na turuan ang ating mga immune system kung paano labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Matuto pa tungkol sa .

Hindi ka magpopositibo sa mga pagsusuri sa virus para sa COVID-19 dahil sa mga bakuna laban sa COVID-19

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuAng mga bakuna ay hindi magbibigay sa iyo ng positibong pagsusuri sa , na ginagamit para malaman kung mayroon ka nito sa kasalukuyan.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuKung makakagawa ang iyong katawan ng immune response, na layunin ng pagpapabakuna, may posibilidad na magpositibo ka sa ilang . Nalalaman sa mga pagsusuri sa antibody na nagkaroon ka ng dating impeksyon at mayroon kang kaunting proteksyon laban sa virus. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ng mga eksperto kung paano posibleng maapektuhan ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga resulta ng pagsusuri sa antibody.

Ang mga taong nagkasakit ng COVID-19 ay posible pa ring magkaroon ng benepisyo sa pagpapabakuna

Pinapayuhan ang mga taong magpabakuna para sa COVID-19 kahit dati na silang nagkaroon ng COVID-19. Ito ay dahil sa matitinding panganib sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19, at dahil posibleng mahawahan ulit ng COVID-19.

Sa panahong ito, hindi namin alam kung gaano katagal protektado ang isang tao sa pagkakasakit ulit pagkatapos gumaling mula sa COVID-19.

Hindi namin alam kung gaano katagal may bisa ang immunity na ibinigay ng pagpapabakuna hangga't hindi tayo nagkakaroon ng bakuna at higit pang data sa kung gaano ito kahusay.

Makakatulong ang pagpapabakuna na pigilan ang pagkakasakit ng COVID-19

Bagama't maraming taong may COVID-19 ang may hindi malubhang karamdaman, posibleng magkaroon ang iba ng o posible silang mamatay. Walang paraan para malaman kung ano ang epekto sa iyo ng COVID-19, kahit hindi wala ka sa . Ang bakuna laban sa COVID-19 ay tumutulong na protektahan ka, nang hindi mo nakukuha ang sakit. Matuto pa tungkol sa .

Ikalat ang balita tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19

Ibahaging narito na ang bakuna laban sa COVID-19. Bisitahin ang page na Toolkit ng Pagtugon sa COVID-19t para makakita ng mga larawan at video na puwede mong i-post sa social media.

Mga tanong at sagot

Manatiling updated

  • CDPH:
  • CDPH:
  • CDPH:
  • CDPH:
  • CDPH:
  • CDC:
  • CDC:
  • CDC: