Ang lahat ng indibidwal na nakatira sa Estado ng California ay kasalukuyang inaatasang manatili sa kanilang bahay o tirahan, maliban kung para sa pinapahintulutang trabaho, lokal na pamimili o iba pang pinapahintulutang errand, o kung pinapayagan (kasama sa Mga tanong at sagot sa ibaba).

Mga ipinapatupad na kautusan sa estado:

Panrehiyong Kautusang Manatili sa Bahay – BAGO

, na inanunsyo noong Disyembre 3, 2020, at ang isang , na nilagdaan noong Disyembre 6, 2020, ay magkaroon ng bisa nang 11:59 PM isang araw pagkatapos ianunsyo ang rehiyon para magkaroon ng wala pa sa 15% availability sa ICU. Nililinaw sa karagdagang kautusan ang mga operasyon ng retail at epektibo ito sa lalong madaling panahon. Ipagbabawal ng mga ito ang mga pribadong pagtitipon gaano man ito kalaki o kaliit, isasarado ang mga pagpapatakbo ng sektor maliban para sa mga klinikal na imprastraktura at retail, at ipag-aatas ang 100% pagsusuot ng mask (nang may mga partikular na pagbubukod ayon sa nakasaad sa ) at pagdistansya sa isa't isa sa lahat ng iba pa.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuKapag pinasimulan, mananatiling may bisa ang mga kautusang ito sa loob ng hindi bababa sa 3 linggo. Pagkatapos ng panahon na iyon, mawawalan ang mga ito ng bisa kapag ang tinatayang kapasidad ng ICU ng rehiyon ay nakakatugon o lampas na sa 15%. Susuriin ito sa lingguhang batayan pagkatapos ng inisyal na 3 linggong panahon.

Matuto pa tungkol sa mga kautusan at alamin kung ano ang bukas sa iyong lugar.

Mga Rehiyon

Naglabas ang estado ng mapa ng limang rehiyon na sinusukat. Kapag ang isang rehiyon ay nagkaroon ng mas mababa sa 15% ng availability ng ICU bed, magkakaroon ng bisa ang Pangrehiyon na Kautusang Manatili sa Bahay sa susunod ng gabi sa ganap na 11:59 PM.

  • Northern California: Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, Tehama, Trinity
  • Bay Area: Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma
  • Greater Sacramento: Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, Sierra, Sutter, Yolo, Yuba
  • San Joaquin Valley: Calaveras, Fresno, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, San Benito, San Joaquin, Stanislaus, Tulare, Tuolumne
  • Southern California: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura

I-click ang mapa para makita ang kasalukuyang availability ng ICU bed:

Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay

Noong Disyembre 21, 2020, nilagdaan ang isang sa . Pinalawig ng karagdagan ang Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay hanggang sa matapos ang sa lahat ng Rehiyon sa Estado ng California. Bukod pa sa paglalapat sa mga county na nasa Malawakan (purple) sa Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya, nalalapat na rin ang Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay sa mga county na nasa ilalim ng Panrehisyong Kautusang Manatili sa Bahay. Itinatagubilin nito na dapat huminto ang hindi mahalagang retail sa pagitan ng 10:00pm PST at 5:00am PST.

Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya

Noong Agosto 28, 2020, inilabas ng Estado ang Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya para pahintulutan ang unti-unting pagbubukas ng ilang partikular na negosyo at aktibidad.

Kautusang Manatili sa Bahay

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuNoong Marso 19, 2020, iniutos ng at ang pananatili ng lahat ng Californian sa kanilang mga tahanan maliban kung lalabas para sa mahalagang trabaho o bibili ng mahahalagang kinakailangan. Binago ito noong .

Mga tanong at sagot

Panrehiyong Utos na Manatili sa Bahay

Kautusang Manatili sa Bahay

Blueprint para sa Mas Ligtas na Ekonomiya

Limitadong Kautusang Manatili sa Bahay

Pangkalahatan

Mga pinoprotektahang aktibidad

Mga serbisyo ng pamahalaan