Ang contact tracing ay mahalagang hakbang sa pagpapabagal ng pagkalat ng COVID-19.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuSa page na ito, makikita mo ang sumusunod:

Ano ang contact tracing?

larawan ng contact tracer

Sa contact tracing, tinutukoy at inaabisuhan ng mga manggagawa sa pampublikong kalusugan ang mga taong nalantad sa mga nahawahang indibidwal. Trò chơi câu lạc bộ tình yêu Ipinapaalam sa kanilang naging sila ng isang nahawahang indibidwal, at ang susunod na dapat gawin para mapanatiling ligtas ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang dekada na ring ginagamit ng mga departamento ng pampublikong kalusugan ang contact tracing para malabanan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit.

Paano ang proseso nito?

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuNakikipag-ugnayan ang mga manggagawa sa pampublikong kalusugan sa mga taong nagpositibo sa pagsusuri. Posibleng gawin nila ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o pagpapadala ng maikling survey sa pamamagitan ng text o email. Puwedeng tanungin ang mga taong nagpositibo sa pagsusuri tungkol sa mga taong nakasama nila, na posibleng nalantad sa kanila habang nakakahawa sila. Pagkatapos noon, tinatawagan o tine-text ng mga manggagawa sa pampublikong kalusugan ang mga nasabing close contact para maipaalam sa kanilang posibleng nalantad sila. Kapag ginagawa nila ito, pinapanatili nilang kumpidensyal ang pangalan ng nagpositibong indibidwal.

larawan ng mga close contact ng taong may COVID

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuGagawin ng mga contact tracer ang sumusunod:

 • Aabisuhan kang posibleng nalantad ka sa COVID-19
 • Aalamin kung mayroon kang mga sintomas at kukumustahin ang pakiramdam mo
 • Mag-aalok ng pagsusuri
 • Tatalakayin ang mga susunod na hakbang gaya ng pagsusuri, , , at medikal na pangangalaga

Contact tracing sa California

Ang California ConnectedTrò chơi câu lạc bộ tình yêu ang programa ng contact tracing ng ating estado.

California Connected

Sa pagtulong sa mga nahawahan at nalantad na tao na mag-isolate ng sarili o mag-quarantine, at sa mabilisang paghahanap ng mga pattern, mapapabagal natin ang pagkalat ng impeksyon at maiiwasan ang mga outbreak. Nakakatulong ito sa California na panatilihing ligtas ang mga tao, ang kanilang mga mahal sa buhay, at ang kanilang mga komunidad mula sa impeksyon at malalang sakit. Nakakatulong din ito sa ating panatilihin ang ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa kapasidad na mas mababa sa karaniwan. Ang contact tracing ay isang kinakailangang aktibidad na nagbibigay-daan sa ating ligtas na muling makapagbukas ng mga paaralan at negosyo.

Paano ka makakasali

Gumagana ang contact tracing kapag sinasagot mo ang tawag.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuKailangan mo lang sagutin ang telepono o ang text message na ipapadala ng iyong departamento ng kalusugan.

Ang contact tracing ay isang anonymous na paraan para magawa mo ang bahagi mo. Kung mas maraming taong sasagot sa tawag o text, mas maraming masasagip na buhay at trabaho ang California, at mas mabilis tayong muling makakapagbukas ng mga paaralan at negosyo, at mapapanatili nating nakabukas ang mga ito. Papanatilihing kumpidensyal ang iyong impormasyon sa lahat ng oras.

larawan ng lalaki sa telepono

Ang maagang pagkabatid ay makakatulong sa iyong protektahan ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay mula sa pagkakalantad. At ang maagang medikal na pangangalaga ay makakapagpabuti ng iyong resulta sakaling magkasakit ka man.

Kapag mas maaga ka naming nakaugnayan, mas maaga kang makakahingi ng payo, pagsusuri, at suportang kailangan mo.

Ang hihingin at iaalok ng contact tracer

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuMakakatanggap ka ng libre at kumpidensyal na pagsusuri at medikal na pangangalaga, gaano man kalaki ang iyong kita, o anuman ang iyong insurance sa kalusugan o status sa immigration.

Kung magpopositibo ka sa COVID-19:

larawan ng swab para sa pagsusuri
 • Tatanungin ka nila ng mga pangunahing bagay tulad ng iyong pangalan at edad, mga lugar na pinuntahan mo, at mga taong nakasalamuha mo.
 • Makikipag-ugnayan sa mga taong iyon at sasabihan silang posibleng nalantad sila sa COVID-19, pero hindi ibabahagi ang iyong pangalan sa kanila.
 • Hindi ka kailanman hihingan ng impormasyon tungkol sa iyong pananalapi, numero sa social security, o status sa immigration.
 • Bibigyan ka ng payo tungkol sa pag-isolate ng iyong sarili sa iba para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iyong mga mahal sa buhay at komunidad.

Kung nalantad ka sa COVID-19:

 • Makakatanggap ka ng tawag, text, o email mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan para ipaalam sa iyo ang tungkol sa pagkakalantad na ito.
 • Hindi sila magbabahagi ng impormasyon tungkol sa kung kanino ka posibleng nalantad. Kumpidensyal ang impormasyong ito.
 • Tutulungan ka nilang maunawaan ang posibilidad mong magkasakit. Sasabihin nila sa iyo kung ano ang dapat gawin kaagad para maiwasang kumalat pa ito
larawan ng manggagawa sa pampublikong kalusugan
larawan ng telepono
 • Makikipag-ugnayan sila para malaman kung magkakaroon ka ng mga sintomas.
 • Makakakuha ka ng mga mapagkukunan para sa pag-quarantine o pag-isolate ng sarili.
 • Posibleng magtanong sila tungkol sa mga lugar na pinuntahan mo at taong nakasalamuha mo.

Paano pinapanatiling pribado ang iyong impormasyon

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuPapanatilihing kumpidensyal, sa lahat ng pagkakataon, ang iyong pagkakakilanlan at ang impormasyon ng iyong kalusugan. Hindi ito ibabahagi sa sinumang posibleng nalantad. 

Walang sinumang magtatanong ng iyong

 • Status sa immigration
 • Numero sa Social Security
 • Impormasyon sa pagbabayad

Pinoprotektahan ng mahihigpit na batas sa privacy ng California ang lahat ng iyong impormasyon. Pinapanatili ng California Connected ang impormasyon nang may mahihigpit na pamantayan sa privacy at seguridad. Kinokolekta at sino-store lang ang impormasyon para sa paggamit ng mga lokal at pang-estadong departamento ng pampublikong kalusugan.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuBasahin ang Patakaran sa Privacy sa web page ng .

Ang dapat gawin kapag nakipag-ugnayan sa iyo

Protektahan ang iyong sarili at ang ibang tao

Kung mayroon kang COVID-19 o kung magpopositibo ka para sa coronavirus, 

 • I-isolate ang iyong sarili mula sa ibang tao, lalo na sa mga may mas malaking posibilidad na magkaroon ng malalang COVID-19.
 • Subukang manatili sa isang hiwalay na kwarto at gumamit ng hiwalay na banyo.
 • I-disinfect ang mga surface na palaging hinahawakan, o ipagawa ito sa iyong tagapag-alaga.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuClose contact ang mga taong kasama mo sa bahay. Dapat din silang mag-quarantine at magpasuri.

Maghanap ng suporta

Puwede kang iugnay ng iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan sa 

 • Pagsusuri
 • Medikal na pangangalaga
 • Pabahay at iba pang mapagkukunan, kung kailangan mo nito, para ikaw ay makapag-isolate ng sarili o makapag-quarantine

Makakatanggap ka ng medikal na pangangalaga, gaano man kalaki ang iyong kita, o anuman ang iyong insurance sa kalusugan o status sa immigration.

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuMay magagamit ka ring serbisyo ng pagsusuri para sa sintomas ng COVID-19. Nagbibigay ang virtual na assistant na ito ng kumpidensyal at ligtas na check-in sa pamamagitan ng mga text message. Magbasa pa sa web page ng .

Kung nagtatrabaho ka, posibleng kailanganin ng iyong employer na bigyan ka ng may bayad na sick leave at iba pang benepisyo. Magbasa pa sa Playbook ng Employer para sa Ligtas na Muling Pagbubukas (PDF).

Kung kailangan mo ng childcare, bumisita sa para makahanap ng lisensyadong childcare malapit sa iyo. Posibleng may mga available na subsidiya. Tingnan ang iyong para malaman kung kwalipikado ka.

Kung isa kang immigrant, makakahanap ka ng tulong sa Gabay para sa mga Immigrant na Californian (PDF).

Tandaang hindi ka nag-iisa

Talagang nakaka-stress ang mga pandemya. Ang takot at pagkabalisa tungkol sa bagong sakit at kung ano ang posibleng mangyari ay mabigat sa damdamin at nagdudulot ng matitinding emosyon. 

Trò chơi câu lạc bộ tình yêuAng pag-cope sa stress sa malusog na paraan ay magbibigay-daan sa iyo, sa mga taong mahalaga sa iyo, at sa iyong komunidad na mas maging malakas. Tingnan ang tungkol sa pamamahala sa pagkabalisa at stress.

Kung sa palagay mo ay kailangan mo ng makakausap para sa emosyonal na suporta, tingnan ang listahan ng mga mapagkukunan na ito. Naglabas ang Pangkalahatang Surgeon ng California (California Surgeon General) ng dalawang playbook para sa pamamahala ng stressTrò chơi câu lạc bộ tình yêu at mga tip para sa mga tagapag-alaga at bata.

Iba pang programa sa pag-abiso

Abiso sa pagkakalantad ng California COVID Notify

Ang California COVID Notify ay isang paunang proyekto sa ilang campus ng University of California para masuri ang Exposure Notification Express mobile system ng Google at Apple. Tinutukoy nito kung may nakaugnayang indibidwal na may COVID-19 ang mga kalahok sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga anonymous na key ng kanilang mga telepono gamit ang Bluetooth.

Bubuksan lang ang paunang proyekto na ito sa mga mag-aaral at empleyado sa mga kalahok na campus ng UC. Ang mga tao lang na sasali ang makakalahok sa system ng pag-abiso. Susuriin ng California ang mga resulta at pagpapasyahan nito kung dapat bang gawing available ang teknolohiya sa buong estado. 

Mga tanong at sagot

Manatiling updated